Jelen Szabályzat rögzíti, hogy a https://szegyenpad.com honlap üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyeket az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden igénybevevője számára azonos feltételekkel biztosítsa a magánélethez, és a személyes adatok védelméhez való jogot azok gépi feldolgozása során.

Jelen Szabályzat az alábbi jogszabályokra tekintettel került kialakításra:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalmi meghatározások

2.1 Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

2.3 Adatkezelő: ifj. Gergelyffy Jenő magánszemély

2.4 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

2.5 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.6 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.9 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.10 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szegyenpad.com honlapon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatait.

2.11 Felhasználói fiók: az Üzemeltető rendszerében kezelt, a Felhasználó által megadott, vagy automatikusan gyűjtött személyes és egyéb adatok, feltöltött tartalmak összessége, mely kizárólag az adott Felhasználóhoz kötődik.

3. Az adatgyűjtés menete

Az üzemeltető az alábbi formában gyűjt adatokat az oldalon:

  1. Önkéntes információ megadás az oldalon keresztül egy regisztrációs form kitöltésével, melyek az alábbiak:
  • teljes név
  • email cím
  • weboldal címe
  1. A tartalomkezelő rendszer Adatokat tárol „Cookie”-kon keresztül. Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása.. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
  1. Logokat gyűjt webszerveren keresztül: A rendszerek működtetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja, felelősség

4.1 Az Adatkezelésre jogalapot az Üzemeltető Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatást követő nyilatkozata ad, amely tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az http://szegyenpad.com honlap használata során általa közölt személyes adatok, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

4.2 Az Adatkezelés célja az Üzemeltető internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, hozzászólási lehetőség – előzetes moderáción keresztüli – lehetősége. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Üzemeltető felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Üzemeltető weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve a publikációkról hirlevelet küldjön. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Üzemeltetők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.3 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.4 Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

5. Az adatvédelmi irányelvek

5.1 Adatokat csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokra, továbbá törvényben rögzített egyéb célra szabad megszerezni, tárolni és felhasználni. Az Adatkezelésre csak megfelelő jogalap birtokában, tisztességesen és törvényesen kerülhet sor.

5.2 Az Üzemeltető megtesz minden szükséges biztonsági intézkedést az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Rendelkezés a személyes adatokkal

6.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatokat az Üzemeltető mindaddig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását meg nem szünteti oly módon, hogy írásban kéri személyes és egyéb adatai törlését a szerk[kukac]szegyenpad.com e-mail címen, kizárólag az általa megadott e-mail címről származó e-mailben

Az adatok törlésére a Felhasználó törlési igényének kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

6.2 A 7.1 pontban foglaltaktól eltérően az Üzemeltető jogosult az adatokat tovább kezelni amennyiben ez jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, addig és olyan mértékben, ahogy ezt az adott jogszabályi rendelkezés előírja (pl.: számviteli szabályok).

6.3 A rendszer működése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, ezt követően az automatikusan rögzítésre kerülő adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható.

6.4 A Felhasználó jogosult az általa megadott adatokat helyesbíteni, megváltoztatni. Ezt írásban kérheti a szerk[kukac]szegyenpad.com e-mail címen, kizárólag az általa megadott e-mail címről származó e-mailben.

6.5 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.6 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot jogszerűen továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.7 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.8 Az Üzemeltető hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

7. Tájékoztatás

7.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Üzemeltetőtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a szerk[kukac]szegyenpad.com email címre küldött e-mail-ben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mail-ben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik.

7.2 A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

7.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

8. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

8.1 Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8.2 Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.3 Az Üzemeltető az Adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatásának megkönnyítése céljából adatvédelmi nyilvántartást vezet.

9. Külső szolgáltatók

9.1 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató – pl. Facebook, Google Plus – minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

9.2 Az Üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

10. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

10.1 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítást követően arról a Felhasználókat a weboldalon elhelyezett felhívással értesíti.

10.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

kuglergyongyi.ga

Kérjük, iratkozzon fel a Szegyenpad.com
cikkértesítőjére:

SPAM-et azt nem, viszont a cikkeinket megjelenést követően azonnal küldjük!