Csepregi gyermekhalál: Az ügyészség szerint sem mulasztott a gyermekvédelem, a védőnő és a gyermekorvos tevékenységét nem vizsgálták

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Btk. 165. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja büntetőeljárást megszüntette, mely határozat ellen panasszal éltünk. Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a panaszunk azon részét, melyben a védőnő és a gyermek-háziorvos esetleges mulasztására mutattunk rá. A Kőszegi Járási Ügyészség – Dr. Kordé Csaba vezető ügyész –
a panaszt elutasító határozatában nem tett említést sem a védőnőről, sem pedig a gyermek-háziorvosról.

A Szombathelyi Törvényszéken 2023. május 11. napján elhangzott vádbeszéd szerint az elhalálozott gyer­mek két éves korára már súlyosan elmaradott állapotban volt, illetve visszafejlődött, ezen túlmenően a számára előírt gyógytornára a szülei mindösszesen két alkalommal vitték el.

Álláspontom szerint elképzelhetetlen, hogy a védőnő és a gyermek-háziorvos az évek során nem észlelte a sértett súlyosan romló állapotát és ne lett volna tudomása arról a tényről, hogy a gyógytornára nem vi­szik a szüleik a gyermeket. Álláspontom szerint nincs ok-okozati összefüggés a gyermek éveken keresz­tüli romló állapota, a gyógy­torna hiánya és a szülők megtévesztő magatartása közt a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszé­lyeztetés gyanújának vizsgálatakor, mivel előbbi huzamosabb ideje fennálló, tartós egészségromlás álla­pota, amit fel kellett, hogy ismerjenek a szakemberek, és gyermekvédelmi jel­zőrendszeri tagként jelezniük kel­lett volna ezt a magas kockázatú körülményt – az esemény-láncolatok eredményét, a szülők súlyosan el­hanyagoló, gondatlan magatartását. A súlyos életkori elmaradottságot, sőt, a visszafejlődést nem lehet el­titkolni sem a védőnő, sem pedig a gyermek-háziorvos elől, ahogy meg­tévesztéssel sem lehet leplezni. Ez az indoklás nem életszerű, nem elfo­gadható.

A fentiek alapján álláspotom szerint a t. Nyomozóhatóság – a szükséges nyomozati cselekmények hiányá­ban – nem tett teljes körűen eleget a tényállás-tisztázási és indoklási kötelezettségének, nem vizsgálta azt, hogy a szülők felelősségén túl a védőnőt és a gyermek-háziorvost miért nem terheli felelősség a gyermek huzamosabb ideje súlyo­san romló egészségi állapotának felismerésében, a szükséges gyermekvédelmi jel­zés, intézkedések megtételében, a gyógytorna elmaradásának számonkérésében, s végül, de nem utolsó­sorban: e súlyos gondatlan szülői cselekmény-sorozatok jelzése vonatko­zásában. Mindezek miatt kérem a t. Ügyészséget, hogy a t. Nyomozóhatóság 18000/159/2023. bü. számú határozatot hatályon kívül helyez­ni, a t Nyomozóhatóságot a nyomozás elrende­lésére, a büntetőeljár­ás lefolytatására utasítani szíveskedje­nek!

Légy első hozzászóló

Válasz írása

Your email address will not be published.


*